Γραπτή εξέταση με το εργαλείο Ασκήσεις του Eclass

Κατάλληλο για : Γραπτή Εξέταση
Απαιτούμενα εργαλεία : Eclass

Περιγραφή

Το προτεινόμενο σενάριο είναι κατάλληλο για γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αλλά και συνδυασμό με θέματα ανάπτυξης. Το εργαλείο “Ασκήσεις” του exams.eclass επιτρέπει δημιουργία ερωτήσεων σωστού – λάθους, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού, σύντομης ανάπτυξης, κ.λπ.). Ο εξεταστής θα πρέπει να αναπτύξει βάση ερωτήσεων από τις οποίες αντλούνται τυχαία τα προς εξέταση θέματα για κάθε εξεταζόμενο, ώστε να αποφεύγεται η “αντιγραφή”. Η απάντηση στις ερωτήσεις δεν θα πρέπει να είναι εύκολο να βρεθεί στο σύντομο χρόνο που διατίθεται με απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες. Συνίσταται να ελεγχθούν ως προς τη σαφήνεια και τη δυσκολία τους, από τρίτους, πριν χρησιμοποιηθούν για την εξέταση. Ένα πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι ερωτήσεις κλειστού τύπου διορθώνονται αυτόματα από το σύστημα και ο βαθμός της εξέτασης μπορεί να κοινοποιηθεί στον εξεταζόμενο αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης. Η εξέταση αυτή μπορεί να διαρθρωθεί σε μικρές διαδοχικές εξετάσεις για κάθε ενότητα του μαθήματος που χρονοπρογραμματίζονται μέσω του εργαλείου “Ασκήσεις”. Ο χρόνος που διατίθεται για την απάντηση στις ερωτήσεις θα πρέπει να είναι καθορισμένος (πχ 10′ για μια ομάδα 10 ερωτήσεων). Είναι σκόπιμο τα ερωτήματα να καλύπτουν το σύνολο της εξεταζόμενης ύλης. Τέλος μπορεί να συνδυαστεί με προφορική εξέταση πάνω στις απαντήσεις του εξεταζόμενου φοιτητή.

Κατηγορίες Ερωτήσεων

Αρχικά δημιουργήστε τις κατηγορίες ερωτήσεων που θέλετε να υποβάλετε στους φοιτητές σας. Συνιστάται κάθε κατηγορία να είναι και μια ενότητα του μαθήματος. Σε περίπτωση συνδιδασκαλίας μπορεί κάθε κατηγορία να περιλαμβάνει τις ερωτήσεις κάθε διδάσκοντα.

1 Επιλέξτε από το μενού το εργαλείο ασκήσεις και στη συνέχεια Νέα Κατηγορία.

2 Προσθέστε τις κατηγορίες που επιθυμείτε και πατήστε Υποβολή. Επαναλάβετε τη διαδικασία για όσες κατηγορίες επιθυμείτε να εισάγετε.

Τράπεζα Ερωτήσεων

Σε αυτό το βήμα θα πρέπει να δημιουργήσετε τράπεζα θεμάτων από την οποία θα ζητήσετε να αντλεί τις ερωτήσεις της η κάθε άσκησης.

1 Από το μενού επιλέξτε το εργαλείο Ασκήσεις και στην συνέχεια επιλέξτε τράπεζα θεμάτων.

2 Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε Νέα ερώτηση.

3 Στη φόρμα που εμφανίζεται συμπληρώστε τα στοιχεία ερώτησης.

  1. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θα ανήκει η ερώτηση σας. (από αυτές που φτιάξατε στο προηγούμενο βήμα)
  2. Εισάγετε το όνομα της ερώτησης και αν επιθυμείτε ένα προαιρετικό σχόλιο.
  3. Εν συνεχεία επιλέξτε τον τύπο της ερώτησης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:
  4. Η διαδικασία δημιουργίας μιας νέας ερώτησης ολοκληρώνεται επιλέγοντας το κουμπί Εντάξει.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για όλες τις ερωτήσεις που θέλετε να εισάγετε στην τράπεζα ερωτήσεων.