Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν τη διαδικασία προσθήκης εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα pdf όπως ορίζει το ΠΔ 150/2001 και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 910/2014.

Προκειμένου να υπογράψετε έγγραφα pdf ψηφιακά με την ακαδημαϊκή ταυτότητα, θα πρέπει να διαθέτετε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό μέσα σε αυτήν και να έχετε εγκαταστήσει τον Adobe Reader DC.

Για έκδοση πιστοποιητικού δείτε εδώ.
Για να συνδέσετε το Safnet usb stick θα πρέπει να εγκαταστήσετε τους απαραίτητους drivers τους οποίους θα βρείτε στον σύνδεσμο https://www.upnet.gr/safenet

1 Ανοίξτε τον Acrobat Reader DC και επιλέξτε Acrobat Reader -> Preferences.

harica adobe preferences mac os

2 Επιλέξτε Trust Manager και πατήστε Update Now στο Automatic European Trusted Lists (EUTL) updates ώστε να ενημερωθεί η λίστα με τις αξιόπιστες Αρχές Πιστοποίησης.

harica trust manager mac os

3Επιλέξτε Signatures -> Identities & Trusted Certificates -> More.

Harica signature properties mac os

4Στην συνέχεια επιλέξτε  Digital IDs -> PKCS#11 Modules and Tokens -> Attach Module.

harica attach Module mac os

5Στο παράθυρο που εμφανίζεται συμπληρώστε την εξής διαδρομή: /usr/local/lib/libeTPkcs11.dylib και πατήστε OK.

6Επιλέξτε SafeNet eToken PKCS#11 –> Card#… –> Login. Στην συνέχεια δώστε το PIN της κάρτας και πατήστε OK.

7Επιλέξτε GemP15-1 -> Το ενεργό πιστοποιητικό σας -> Usage Options -> Use for Signing και πατήστε Close.

Use for Signing Mac os

8Στο σημείο αυτό έχετε ολοκληρώσει τα βήματα εγκατάστασης της ακαδημαϊκής ταυτότητας στο MAC OS υπολογιστή σας. Για να μπορέσετε να υπογράψτε ψηφιακά pdf έγγραφα. Συνεχίστε με τον παρακάτω οδηγό.