Για να συμμετάσχετε σε μια διάλεξη με το MS Teams χωρίς να έχετε ακόμα λογαριασμό του Παν. Πατρών ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1 Πατήστε τον σύνδεσμο που σας έχει κοινοποιήσει ο καθηγητής σας της μορφής https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab295626af09547aa892932b7c7fb06f8%40thread.tacv2/1601560220943?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22b7b5c98e-9358-492f-ac36-63da3dc4a1e8%22%7d

2 Στην σελίδα που θα εμφανιστεί επιλέξτε Cancel (1) και στην συνέχεια Continue on this browser (2).

3 Στο επόμενο παράθυρο συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας και πατήστε συμμετοχή τώρα. Αν ο καθηγητής έχει ενεργοποιήσει χώρο αναμονής θα πρέπει να περιμένετε να σας αποδεχθεί στο μάθημα του.