Το Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου (Network Operation Center, NOC) του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί από το 1996, με τις εξής μορφές:

Μάρτιος 2021: Τμήμα Δικτυακών & Υπολογιστικών Υποδομών υπαγόμενο στη Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ιούλιος 2010: Τμήμα Δικτύων Δεδομένων-Φωνής, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Δικτύων και Μηχανοργάνωσης

Ιούλιος 2003: Τμήμα Δικτύων, Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Δικτύων

Σύμφωνα με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος “Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών”, το οποίο εγκρίθηκε στην αρ. 352/18.4.2003 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, στην προταθείσα Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Δικτύων συνίσταται Τμήμα Δικτύων. Στο Τμήμα Δικτύων περνούν οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΑΔΔ). Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την αρ. 352/18.4.2003 συνεδρίασή της, αποφάσισε ότι μέχρι της δημοσιεύσεως του προτεινόμενου Προεδρικού Διατάγματος “Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών”, το Τμήμα Δικτύων θα λειτουργήσει με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται σε αυτό, υπαγόμενο απευθείας στο Γενικό Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων.

Μάρτιος 2001: Κέντρο Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΑΔΔ)

Το Κέντρο Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΑΔΔ/ΠΠ) συνεστήθη το Μάρτιο του 2001 με την απόφαση υπ. αριθμό 4048/12.3.2001 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ΚΕΑΔΔ/ΠΠ ανέλαβε, μετά την 1η Ιανουαρίου του 2002, τη διαχείριση του Δικτύου Δεδομένων από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕΔΔ), την ευθύνη λειτουργίας του οποίου είχε το ΕΑΙΤΥ.

1996: Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕΔΔ)

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕΔΔ) είχε συσταθεί στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ/ΟΣΥΔΔ “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικτύου Ευρείας Ζώνης Υψηλής Ευκρίνειας (Φωνής-Δεδομένων) & Τηλέλεγχος Εγκαταστάσεων Πανεπιστημιουπόλεως” (Πανεπιστήμιο Πατρών/ΙΤΥ, 1996-1999). Την ευθύνη λειτουργίας του ΚΕΔΔ είχε το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001.