Περιγραφή Σεναρίου

Β. Αξιολόγηση με γραπτές εργασίες

Μπορεί να υλοποιηθεί µέσω εργασιών που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια του εξαµήνου (και περιλαµβάνουν ασκήσεις, παραδοτέα, ανάπτυξη δεξιοτήτων, κ.λπ.) ή µε θέµα εργασίας που ανακοινώνεται την ηµέρα της εξέτασης (take home assignment) και δίνεται περιορισµένο αλλά εύλογο χρονικό διάστηµα (όχι περισσότερο από κάποιες ώρες) για την ανάπτυξη και την αποστολή µε ανάρτησή του στην πλατφόρµα του Ιδρύµατος exams.eclass.upatras.gr (εργαλείο «εργασίες»). Η αξιολόγηση εργασιών µπορεί να συνδυαστεί µε προφορική εξ αποστάσεως παρουσίαση και εξέταση µε χρήση τηλεδιάσκεψης όπως περιγράφεται στην περίπτωση (i). Χρησιµοποιείται η πλατφόρµα του Ιδρύµατος exams.eclass.upatras.gr ενώ παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου λογοκλοπής µέσω της εφαρµογής Turnitin (σύστηµα ελέγχου λογοκλοπής συνδεµένο µε την υπηρεσία e-class του Ιδρύµατος).

Εργαλεία εξ αποστάσεως εξέτασης

Διδάσκοντες

Φοιτητές