Περιγραφή Σεναρίου

Γ. Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση

Συνιστάται η γραπτή (online) εξέταση να γίνεται µέσω της εφαρµογής exams.eclass.upatras.gr του Ιδρύµατος. Συνδυάζεται µε συνεχή ή µερική επιτήρηση, γι’ αυτό συνδυάζεται µε σύνδεση σε σύστηµα τηλεδιάσκεψης (Zoom ή MS Teams). Προϋποθέτει να διαθέτουν κάµερα οι φοιτητές (σε κινητό ή υπολογιστή). Στην περίπτωση αυτή η εξέταση πραγµατοποιείται, είτε µέσω του εργαλείου «Ασκήσεις» της εφαρµογής exams.eclass.upatras.gr (ερωτήσεις κλειστού τύπου), είτε µέσω του εργαλείου «Εργασίες» της εφαρµογής exams.eclass.upatras.gr (ερωτήσεις ανάπτυξης). Συνιστάται να έχει τον χαρακτήρα εξέτασης “µε ανοικτά βιβλία”, δηλαδή θα πρέπει οι ερωτήσεις να είναι σύνθετες και ο χρόνος εξέτασης πιο σύντοµος από τον συνήθη χρόνο της δια ζώσης εξέτασης, ενώ οι απαντήσεις δεν θα πρέπει να επιτρέπουν τη δυνατότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο ή στα βοηθήµατα του µαθήµατος.

Οδηγίες για Καθηγητές

Προετοιμασία

Εργαλεία εξέτασης

Εργαλεία Επιτήρησης

Οδηγίες για Φοιτητές

Προετοιμασία

Εργαλεία εξέτασης

Εργαλεία Επιτήρησης