Προστασία Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Κατά τη διακίνηση ψηφιακού υλικού μέσω των Υπολογιστικών Συστημάτων και του Δικτύου του Παν. Πατρών.

Ως διδάσκοντες, ερευνητές, εργαζόμενοι ή φοιτητές του Πανεπιστημίου μας θα βρεθείτε πολλές φορές να παράγετε δική σας προσωπική πνευματική εργασία, η οποία θα θέλετε να είναι διασφαλισμένη έναντι μη εξουσιοδοτημένων από εσάς προσπαθειών τρίτων να την οικειοποιηθούν ή/και να την χρησιμοποιήσουν προς δικό τους όφελος αγνοώντας σας και μη σεβόμενοι την προσπάθεια που καταβάλλατε γι’ αυτήν. Ομοίως, λοιπόν, και εσείς θα πρέπει να σέβεστε την εργασία και την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων επί των δημιουργημάτων τους. Στην εποχή της εντατικής χρήσης του Διαδικτύου σε όλες τις μορφές της ακαδημαϊκής ζωής, όπου τα πνευματικά δημιουργήματα των ανθρώπων ανταλλάσσονται και διακινούνται ψηφιοποιημένα, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζετε ότι το ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο υλικό που διακινείτε συνοδεύεται τις περισσότερες φορές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών του, τα οποία προστατεύονται από τη Νομοθεσία, και επομένως ενδέχεται η εμπλοκή σας σε μη εξουσιοδοτημένη-αδειοδοτημένη διακίνηση αυτού του υλικού να σημαίνει πρωτίστως αντιδεοντολογική συμπεριφορά εκ μέρους σας και πιθανότατα και εκτέλεση παράνομης πράξης που μπορεί να σας επιφέρει αντίστοιχες αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Με τον όρο Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας περιγράφουμε τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί μέσω του Νόμου στον δημιουργό μίας εργασίας ή ενός δημιουργήματος για να προστατεύσουν αυτήν την εργασία ή το δημιούργημα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση όπως η δημοσίευση ή η αναπαραγωγή του χωρίς την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν προστατεύουν μόνο την πνευματική ιδιοκτησία επί της εργασίας, δηλαδή όχι μόνο το προϊόν της φαντασίας και δημιουργικότητας ενός ανθρώπου, αλλά και το δικαίωμα του κατόχου-ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων (α) να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η εργασία του, το δημιούργημά του, και (β) να αντλεί ένα εισόδημα από αυτό.

Αν χρησιμοποιήσετε υλικό με τρόπο που καλύπτεται από αποκλειστικά δικαιώματα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς την άδειά του ή με τρόπο που δεν περιλαμβάνεται σε εξαιρέσεις που επισημαίνονται στα αποκλειστικά δικαιώματα του κατόχου, τότε έχετε παραβιάσει-καταπατήσει τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού του συγκεκριμένου υλικού (εργασίας ή άλλου δημιουργήματος). Σε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων εμπλέκεσθε και στην περίπτωση που εξουσιοδοτείτε κάποιον άλλον να καταπατήσει πνευματικά δικαιώματα τρίτου. Εκτίθεστε σε κίνδυνο παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ακόμη και σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε υλικό που με μη εξουσιοδοτημένο-αδειοδοτημένο τρόπο βρίσκεται στα χέρια σας, π.χ. μίας κινηματογραφικής ταινίας ή ενός τραγουδιού που παρανόμως έχετε κατεβάσει από το Διαδίκτυο, ακόμη και αν δεν κάνατε εσείς ο ίδιος το παράνομο – μη εξουσιοδοτημένο – κατέβασμα από το Διαδίκτυο.

Οι οποιεσδήποτε εξαιρέσεις προβλέπονται για τη χρήση υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα, π.χ. για ερευνητική ή εκπαιδευτική χρήση, ή ακόμη και για προσωπική χρήση, αφορούν μόνο νόμιμα και νομίμως αποκτηθέντα αντίγραφα του προστατευόμενου υλικού.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών – μέσω του Κέντρου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύων του το οποίο με απόφαση Συγκλήτου στην υπ’ αριθμόν 431/10-07-2008 συνεδρίασή της ορίστηκε να είναι το αρμόδιο όργανο για να εποπτεύει την τήρηση της αντίστοιχης πολιτικής του Πανεπιστημίου – ζητά από όλα τα μέλη του (διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές) να είναι ενήμεροι για τις ευθύνες τους σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να διασφαλίζουν ότι δεν καταπατούν αυτά τα δικαιώματα κατά την διακίνηση ψηφιακού υλικού μέσω των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων και υποδομών του Ιδρύματος.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, θεωρώντας το ζήτημα της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων σοβαρή υπόθεση, διακηρύττει προς κάθε κατεύθυνση ότι η μη εξουσιοδοτημένη διακίνηση αρχείων υλικού προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα είναι παράνομη, αντίθετη στην πολιτική του Πανεπιστημίου, και αποτελεί σημαντικό θέμα με ενδεχόμενες αστικές και ποινικές ευθύνες τόσο για το Πανεπιστήμιο συνολικά όσο και για τους χρήστες του Δικτύου που εμπλέκονται σ’ αυτήν ως μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ισχυρά αποθαρρύνει τη διακίνηση τέτοιων αρχείων, και ζητά να μην διακινείτε και διανέμετε προστατευόμενο με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υλικό διαμέσω του Δικτύου του Πανεπιστημίου μας (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων της δράσης «ΔΙΟΔΟΣ» – ADSL για Φοιτητές και Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας [βλ. http://diodos.gsrt.gr/]), τόσο μέσω web ιστοσελίδων, όσο και μέσω peer-to-peer εφαρμογών λογισμικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), κλπ. Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που θα εμπλέκονται σε παράνομη διακίνηση υλικού προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα χρησιμοποιώντας το Δίκτυο – τηλεπικοινωνιακά συστήματα και υπολογιστές – του Πανεπιστημίου Πατρών το κάνουν σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και την πολιτική του Πανεπιστημίου, και επομένως με δική τους άμεση και προσωπική ευθύνη και κίνδυνο, και θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για κάθε ενδεχόμενη επίπτωση των πράξεών τους.

Εφιστούμε, λοιπόν, την προσοχή σας στην τήρηση

(α) Της Νομοθεσίας της χώρας μας περί Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

(β) Του εγκεκριμένου από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου μας «Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου του ΠΠ» ο οποίος στην παράγραφο 3.6.7 ρητώς αναφέρει ότι «δεν είναι επιτρεπτή διαμέσου του Δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων», και

(γ) Της εγκεκριμένης από τη Σύγκλητο – στην υπ’ αριθμόν 431/10-07-2008 συνεδρίασή της – «Πολιτικής Χρήσης και Διακίνησης Υλικού Προστατευόμενου με Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας μέσω των Υπολογιστικών Συστημάτων και του Δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών».

Παρακαλούμε, τέλος, να διαβάσετε προσεκτικά το πλήρες μήνυμα της 20ης/10/2008 του Πρύτανη του Πανεπιστημίου μας προς όλους τους φοιτητές και την ευρύτερη Πανεπιστημιακή Κοινότητα σχετικά με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κατά τη διακίνηση αρχείων μέσω του Δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών.