Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για τους καθηγητές, ερευνητές και το προσωπικό των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων στη διαδικτυακή διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr, με φορέα διαχείρισης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας.

Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν:
– Οι καθηγητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., οι λέκτορες των Πανεπιστημίων και οι Καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.
– Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), οι ερευνητές καθώς και το τακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α. και ερευνητικών κέντρων/φορέων, που μισθοδοτείται από το οικείο ίδρυμα/ερευνητικό φορέα και περιλαμβάνεται στην απογραφή των υπαλλήλων του δημοσίου.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία και την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία πρόσβασης ([tooltip title=”όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης” placement=”top” trigger=”hover” class=”” id=””]Upnet ID[/tooltip]) που παρέχονται από τον οικείο Φορέα για χρήση σε δι-ιδρυματικές εφαρμογές.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο http://academicid.minedu.gov.gr, ενώ οι όροι χρήσης της υπηρεσίας είναι διαθέσιμοι στη σελίδα http://academicid.minedu.gov.gr/Files/Terms_and_Conditions.pdf.
Για οποιοδήποτε απορία ή επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το γραφείο αρωγής, χρησιμοποιώντας την φόρμα που υπάρχει στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx

Share This Story, Choose Your Platform!

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για τους καθηγητές, ερευνητές και το προσωπικό των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων στη διαδικτυακή διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr, με φορέα διαχείρισης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας.

Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν:
– Οι καθηγητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., οι λέκτορες των Πανεπιστημίων και οι Καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.
– Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), οι ερευνητές καθώς και το τακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α. και ερευνητικών κέντρων/φορέων, που μισθοδοτείται από το οικείο ίδρυμα/ερευνητικό φορέα και περιλαμβάνεται στην απογραφή των υπαλλήλων του δημοσίου.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία και την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία πρόσβασης ([tooltip title=”όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης” placement=”top” trigger=”hover” class=”” id=””]Upnet ID[/tooltip]) που παρέχονται από τον οικείο Φορέα για χρήση σε δι-ιδρυματικές εφαρμογές.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο http://academicid.minedu.gov.gr, ενώ οι όροι χρήσης της υπηρεσίας είναι διαθέσιμοι στη σελίδα http://academicid.minedu.gov.gr/Files/Terms_and_Conditions.pdf.
Για οποιοδήποτε απορία ή επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το γραφείο αρωγής, χρησιμοποιώντας την φόρμα που υπάρχει στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx

Ημερομηνία : 24/04/2015

Κατηγορία : Νέα

Ετικέτες : AAI | Upnet ID

Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για τους καθηγητές, ερευνητές και το προσωπικό των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων/Ερευνητικών Φορέων στη διαδικτυακή διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr, με φορέα διαχείρισης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας.

Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν:
– Οι καθηγητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., οι λέκτορες των Πανεπιστημίων και οι Καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.
– Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), οι ερευνητές καθώς και το τακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α. και ερευνητικών κέντρων/φορέων, που μισθοδοτείται από το οικείο ίδρυμα/ερευνητικό φορέα και περιλαμβάνεται στην απογραφή των υπαλλήλων του δημοσίου.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία και την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους θα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία πρόσβασης ([tooltip title=”όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης” placement=”top” trigger=”hover” class=”” id=””]Upnet ID[/tooltip]) που παρέχονται από τον οικείο Φορέα για χρήση σε δι-ιδρυματικές εφαρμογές.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο http://academicid.minedu.gov.gr, ενώ οι όροι χρήσης της υπηρεσίας είναι διαθέσιμοι στη σελίδα http://academicid.minedu.gov.gr/Files/Terms_and_Conditions.pdf.
Για οποιοδήποτε απορία ή επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το γραφείο αρωγής, χρησιμοποιώντας την φόρμα που υπάρχει στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx

Ημερομηνία : 24/04/2015

Κατηγορία : Νέα

Ετικέτες : AAI | Upnet ID