Σας ενημερώνουμε ότι λόγο τεχνικών προβλημάτων δεν είναι εφικτή η σύνδεση στην υπηρεσία Office 365 Education.

Καταβάλλονται προσπάθειες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση λειτουργίας της υπηρεσίας.