Σας ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος “Ψηφιακό Άλμα”, δεν θα είναι διαθέσιμες σήμερα 21/01/2022 ημέρα Παρασκευή από 15:00 – 24:00 λόγω εκτάκτων εργασιών αναβάθμισης των αντίστοιχων συστημάτων.