Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία το ελληνικό Mirror Site της ESA για δεδομένα
SENTINELS  στη διαδικτυακή διεύθυνση https://sentinels.space.noa.gr/ , με φορέα διαχείρισης το
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η πρόσβαση στην υπηρεσία μπορεί να διεξαχθεί από τα μέλη του Πανεπιστημίου Πατρών με χρήση του Upnet ID τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο
https://sentinels.space.noa.gr/ , ενώ οι όροι χρήσης της υπηρεσίας είναι διαθέσιμοι στη σελίδα
https://sentinels.space.noa.gr/about.php.