Το Πανεπιστήμιο είναι πλέον μέλος της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority (HARICA), η οποία είναι μια σύμπραξη ισοτίμων μελών που απαρτίζεται από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικούς φορείς και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας –ΕΔΕΤ. Στα πλαίσια της συμμετοχής του Πανεπιστημίου στην Υποδομή HARICA, μπορούν να εκδοθούν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά τύπου Α (για τους κατόχους της ακαδημαϊκής ταυτότητας, τα μέλη ΔΕΠ και τους διοικητικούς υπαλλήλου που κατέχουν θέσεις ευθύνης) ή/και τύπου Β για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στα www.upnet.gr/harica και ca.upatras.gr