Το UPnet διαχειρίζεται και υποστηρίζει υπηρεσίες τηλεματικής για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τον “Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών” (αρχείο σε φόρμα PDF). Ο κανονισμός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθ. 382/20.4.2005 συνεδρίασή της, αφού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα από τις 20 Νοεμβρίου 2004 έως 31 Ιανουαρίου 2005

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών

(Συνεδρίαση Συγκλήτου υπ’ αριθμ. 73/4.12.2015)

Η παράγραφος 5.2 του κεφαλαίου 5, τροποποιείται ως εξής: «Οι υπηρεσίες τηλεματικής προσφέρονται κατά το διάστημα στο οποίο ο χρήστης διατηρεί την ακαδημαϊκή ιδιότητα. Μετά την αποφοίτησή του, ο χρήστης: (α) διατηρεί το λογαριασμό e-mail που χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, και (β) έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο κοινωνικό δίκτυο αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών (alumni.upatras.gr). Μόνο τα µέλη ∆ΕΠ διατηρούν τους λογαριασμούς πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών και μετά τη συνταξιοδότησή τους.