Φιλοξενία Ιστοτόπων

Ιστοσελίδες Μονάδων και Δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών
Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Προσωπικό

Το UPnet διαχειρίζεται την πρόσβαση των εξυπηρετητών ιστότοπων (web servers) των οργανικών μονάδων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Διαδίκτυο. Για να λειτουργήσει ένας ιστότοπος στο δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου Πατρών υπάρχουν δύο επιλογές: η εγκατάσταση του ιστότοπου στο WordPress Multisite του UPnet (WordPress Multisite Hosting) και η εγκατάσταση του ιστότοπου σε σύστημα, όπου τη διαχειριστική ευθύνη έχει η ενδιαφερόμενη οργανική μονάδα (Self-hosted Web Server).

Η φιλοξενία ιστότοπου (WordPress Multisite Hosting) παρέχεται από το UPnet σε οργανικές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών, στις οποίες περιλαμβάνονται:

 • Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες Τμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ακαδημαϊκές ή ερευνητικές μονάδες, στις οποίες συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Ακαδημαϊκά συνέδρια που οργανώνονται με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Σύλλογοι εργαζομένων ή φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η φιλοξενία ενός ιστότοπου από το UPnet παρέχεται μετά τη σχετική διαδικασία αίτησης, και πρέπει να συμμορφώνετε με τους “Κανόνες και Όρους Χρήσης”.

Αφορά στη λειτουργία ενός ιστότοπου σε σύστημα διαχειριστικής ευθύνης της οργανικής μονάδας όπου φιλοξενείται. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο διαχειριστής του ιστότοπου κρίνει ότι ο ιστότοπος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από το Διαδίκτυο (Internet), θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση, αφού βεβαιωθεί ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου που διαχειρίζεται συνάδει με τους “Κανόνες και Όρους Χρήσης”.

Η διαδικασία αίτησης είναι η εξής:

 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συμπληρώνει και υπογράφει την “Αίτηση φιλοξενίας ιστότοπου από το UPnet” (αρχείο σε φόρμα Adobe Acrobat PDF).
 • Η πρωτότυπη αίτηση αποστέλλεται στο UPnet ώστε να ξεκινήσουν οι σχετικές διαδικασίες.
 • Μετά την έγκριση αποστέλλονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία του ιστότοπου.
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) ενός φιλοξενούμενου ιστότοπου πρέπει να έχει συγκεκριμένη μορφή αναλόγως τη δραστηριότητα της οργανικής μονάδας:

Για Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου: abc.upatras.gr όπου abc το όνομα του Τμήματος σύμφωνα με το σύστημα DNS του Πανεπιστημίου.

Για Εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες συγκεκριμένου Τμήματος: aaa.bbb.upatras.gr όπου aaa το όνομα του Εργαστηρίου ή της ομάδας και bbb το όνομα του Τμήματος σύμφωνα με το σύστημα DNS του Πανεπιστημίου.

Για Ακαδημαϊκές και Ερευνητικές μονάδες του Πανεπιστημίου: abc.upatras.gr όπου abc το όνομα της μονάδας σύμφωνα με το σύστημα DNS του Πανεπιστημίου.

Για τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Πανεπιστημίου: www.upatras.gr/abc όπου abc το όνομα της μονάδας.

Στις περιπτώσεις που δεν έχει δοθεί στο παρελθόν όνομα για τη συγκεκριμένη μονάδα στο σύστημα DNS του Πανεπιστημίου, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος μπορεί να προτείνει συγκεκριμένο όνομα.

Tο UPnet διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του τελικού ονόματος.

Στο πλαίσιο του Ν.4591/2019 ΦΕΚ 19/Α/12.02.2019 για την προσβασιμότητα (1)των ιστότοπων και (2)των εφαρμογών για φορητές συσκευές, θα πρέπει όλοι οι ιστότοποι του Ιδρύματος να καταστούν προσβάσιμοι και να καταγραφούν στο Μητρώο Δημοσίων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upnet.gr/accessibility/.

Η επίτρεψη της πρόσβασης ενός ιστότοπου που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών προϋποθέτει και απαιτεί την τήρηση των παρακάτω κανόνων και όρων χρήσης. Όλες οι οργανικές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν το δικαίωμα λειτουργίας ιστότοπων που παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους στο Διαδίκτυο μέσω της σύνδεσής με το Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου.
Η λειτουργία του ιστότοπου μιας οργανικής μονάδας του Πανεπιστημίου οφείλει να αποσκοπεί στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης, στην προβολή των ερευνητικών ενδιαφερόντων της οργανικής μονάδας και γενικότερα στην προαγωγή των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των μελών της κοινότητας του Ιδρύματος.

Για κάθε ιστότοπο ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος και Τεχνικός Υπεύθυνος. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ ή υπεύθυνος οργανικής μονάδας του Πανεπιστημίου. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Επιστημονικού Υπεύθυνου και Τεχνικού Υπεύθυνου πρέπει να γίνονται γνωστά στο UPnet με τη σχετική αίτηση. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο του ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι τα περιεχόμενα ενός ιστότοπου εκφράζουν επίσημες απόψεις του UPnet του Πανεπιστημίου Πατρών και των Πανεπιστημιακών του Οργάνων. Επίσης, τα περιεχόμενα αυτά δε δεσμεύουν με οποιοδήποτε τρόπο το UPnet ή το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος οφείλει να ενημερώνει το UPnet για οποιαδήποτε αλλαγή στην τεχνική διαμόρφωση του συστήματος, το οποίο φιλοξενεί τον ιστότοπο. Η τεχνική διαμόρφωση αφορά το όνομα περιοχής, τη διεύθυνση IP, τη δικτυακή πόρτα, το λειτουργικό σύστημα και το λογισμικό του εξυπηρετητή. Η λειτουργία του δικτυακού τόπου γίνεται με βάση την υφιστάμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα με βάση τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση υλικού που παραβιάζει τους σχετικούς νόμους. Σε καμία περίπτωση οι σχετικές ευθύνες δε βαρύνουν το UPnet ή το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η λειτουργία των ιστότοπων γίνεται με βάση την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται δραστηριότητες όπως: Χρήση του ιστότοπου για εμπορικές δραστηριότητες, προβολή εμπορικών προϊόντων, υπηρεσιών και εταιρειών. Προβολή και μεταβίβαση πορνογραφικού περιεχομένου Δημοσίευση υλικού υβριστικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω κανόνων λειτουργίας, το UPnet διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύνδεσης του συγκεκριμένου ιστότοπου με το Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου. Η αίτηση για λειτουργία ενός ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή των παραπάνω κανόνων και όρων λειτουργίας. Αν υπάρχει αμφιβολία για την αποδεκτή χρήση της υπηρεσίας, πριν τη δημοσίευση συγκεκριμένου υλικού, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος πρέπει να ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το UPnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@upnet.gr, το οποίο θα δίνει τη σχετική έγκριση.

Η φιλοξενία ενός ιστότοπου από το UPnet προϋποθέτει την τήρηση των παρακάτω κανόνων και όρων χρήσης.
Η λειτουργία του ιστότοπου γίνεται με βάση τους “Κανόνες και όρους λειτουργίας ιστότοπων” στο Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστήμιου Πατρών. Η οργανική μονάδα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία, συντήρηση και μεταφορά του περιεχομένου του ιστότοπου στο δικτυακό εξυπηρετητή που υποστηρίζει την υπηρεσία μετά την παραλαβή σχετικού διαχειριστικού λογαριασμού από το UPnet. Ο Επιστημονικός και ο Τεχνικός Υπεύθυνος είναι υπεύθυνοι: για την αποκλειστική προσωπική χρήση των διαχειριστικών εργαλείων που τους παραχωρούνται μέσω του διαχειριστικού λογαριασμού και μόνο για την υποστήριξη της λειτουργίας του ιστοτόπου τους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παραχωρήσουν στοιχεία του διαχειριστικού λογαριασμού τους σε άλλους, είτε συνειδητά είτε λόγω αμέλειας. Σε περιπτώσεις που αυτό διαπιστωθεί, το UPnet διατηρεί το δικαίωμα διακοπής παροχής της υπηρεσίας φιλοξενίας του ιστότοπου. Σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας του UPnet στα περιεχόμενα των φιλοξενούμενων ιστότοπων δεν επιτρέπεται η χρήση ειδικών προγραμμάτων παραγωγής και διαχείρισης δυναμικού περιεχομένου που εκτελούνται στο εξυπηρετητή Παγκόσμιου Ιστού (CGI script, ASP, PHP,Java servlet, …), εκτός των περιπτώσεων που στη σχετική αίτηση έχει ζητηθεί η “φιλοξενία ιστοτόπου με δυναμικό περεχόμενο.” Το UPnet έχει την υποχρέωση τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) του περιεχομένου του φιλοξενούμενου ιστότοπου. Η αίτηση για φιλοξενία του ιστότοπου συνεπάγεται αποδοχή των σχετικών “Κανόνων και όρων λειτουργίας ιστότοπου” στο Δίκτυο Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και των παραπάνω κανόνων και όρων χρήσης.