Πατήστε το μενού έναρξη και στην συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις/Settings

Από τις ρυθμίσεις των Windows επιλέξτε Δίκτυο και Internet

Έπειτα, επιλέξτε από αριστερά Ethernet και στην συνέχεια αλλαγή επιλογών προσαρμογέα

Στη συνέχεια, κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο Τοπική Σύνδεση / Local Area Connection και επιλέξτε Ιδιότητες / Properties.

Στο εμφανιζόμενο παράθυρο, στην καρτέλα Δίκτυο/Networking, επιλέξτε το Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4(TCP/IPv4) / Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) και πατήστε το πλήκτρο Ιδιότητες / Properties.

Στο παράθυρο Ιδιότητες: Πρωτόκολλο Internet Έκδοση 4(TCP/IPv4) / Properties: Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) που θα εμφανιστεί, επιλέξτε Χρήση της παρακάτω διεύθυνσης IP / Use the following IP address. Στην συνέχεια συμπληρώστε τα πεδία με τα αντίστοιχα στοιχεία που σας έχουν δοθεί από τον τεχνικό σας υπεύθυνο.

Πατήστε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα (ξεκινώντας από αυτό που ανοίξατε τελευταίο και συνεχίζοντας μέχρι αυτό που ανοίξατε πρώτο). Το σύστημα άμεσα θα ενημερώσει τις παραμέτρους του με τις καινούριες ρυθμίσεις και θα συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο.