Προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά

Για ψηφιακή υπογραφή-κρυπτογράφηση εγγράφων, emails και άλλων αρχείων

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού “Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority – (HARICA)” είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας.

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της HARICA είναι μια σύμπραξη ισότιμων μελών που απαρτίζεται από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικούς φορείς και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ, και ξεκίνησε στα πλαίσια του έργου VNOC2 (έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΔΕΤ μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”) και πλέον φιλοξενείται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET). Οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες στα μέλη των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων.

Κάθε μέλος του Πανεπιστημίου Πατρών μπορεί να αποκτήσει ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • Class A: πιστοποιητικά που αποθηκεύονται μόνο σε ειδική κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές (π.χ. στην ακαδημαϊκή κάρτα) και χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα ή για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το ΠΔ 25/ΦΕΚ 44/25-02-2014 σχετικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα πιστοποιητικά αυτής τη κατηγορίας δεν μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο.
  • Class B: πιστοποιητικά που αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε μέσο όπως τοπικά στον υπολογιστή ή σε usb stick, και χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες όπως είναι η ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων email. Τα πιστοποιητικά αυτής τη κατηγορίας μπορούν να αντιγραφούν σε άλλο μέσο.

Για την χρήση της υπηρεσίας πρέπει να :

  1. Διαθέτετε Ενεργό λογαριασμό Upnet ID
  2. Ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις των κειμένων πολιτικής και διαδικασιών της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού Harica

Για να αποκτήσετε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό της κατηγορίας Class A θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Δικτύων ώστε να ακολουθηθεί διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού Class A.

Για να αποκτήσετε προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό Class B θα πρέπει να αιτηθείτε την έκδοση του από τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ενημερωμένο πλοηγό (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari). Θα σας ζητηθεί η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης του ιδρυματικού σας λογαριασμού (Upnet ID).

Το ψηφιακό πιστοποιητικό έχει συγκεκριμένη διάρκεια πέρα από την οποία παύει να ισχύει. Δεκαπέντε μέρες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού, ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί την έκδοση νέου πιστοποιητικού.

Σε περίπτωση απώλειας του μυστικού κλειδιού ή υποψίας ότι κάποιος γνωρίζει το μυστικό κλειδί ο χρήστης πρέπει άμεσα να αιτηθεί την ανάκληση του πιστοποιητικού του από το Τμήμα Δικτύων.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό ενός χρήστη είναι για τον ηλεκτρονικό κόσμο το ανάλογο της αστυνομικής ταυτότητας ή της ιδιόχειρης υπογραφής, γι’ αυτό και η χρήση του επιβάλλεται να είναι αυστηρά προσωπική. Τονίζεται ότι το Upnet δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή λανθασμένη χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού.

Διαβάστε την τρέχουσα Πολιτική της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού Harica

Πλήθος ψηφιακών πιστοποιητικών