Προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά

Για ψηφιακή υπογραφή-κρυπτογράφηση εγγράφων, emails και άλλων αρχείων
Απευθύνεται σε : Διδάσκων | Προσωπικό | Φοιτητής

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού “Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority – (HARICA)” είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας.

Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της HARICA είναι μια σύμπραξη ισότιμων μελών που απαρτίζεται από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικούς φορείς και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ, και ξεκίνησε στα πλαίσια του έργου VNOC2 (έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΔΕΤ μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”) και πλέον φιλοξενείται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET). Οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες στα μέλη των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό ενός χρήστη είναι για τον ηλεκτρονικό κόσμο το ανάλογο της αστυνομικής ταυτότητας ή της ιδιόχειρης υπογραφής, γι’ αυτό και η χρήση του επιβάλλεται να είναι αυστηρά προσωπική. Τονίζεται ότι το Upnet δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή λανθασμένη χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού.

Οι Εγκεκριμένες Ψηφιακές Υπογραφές έχουν θέση ιδιόχειρης υπογραφής και αντικαθιστούν τη χειρόγραφη υπογραφή του φυσικού προσώπου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  ΦΕΚ 44/Α/25-02-2014

Κάθε μέλος του Πανεπιστημίου Πατρών, ανάλογα με την ιδιότητα του, μπορεί να αποκτήσει ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  • eSignature: Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική υπογραφή (Συμβασιούχοι – Ερευνητές) για υπογραφή σύμβασης με τον ΕΛΚΕ. (Επίσης eSignature δικαιούνται και όσοι έλαβαν σχετική ειδοποίηση στις 16/10/2020.)
  • Εγκεκριμένη Ψηφιακή Υπογραφή σε αποθηκευτικό μέσο USB Class A: Πιστοποιητικά που αποθηκεύονται μόνο σε ειδική κρυπτογραφική συσκευή με συγκεκριμένες προδιαγραφές (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, ΙΔΑΧ και Μόνιμοι υπάλληλοι του ιδρύματος (εν ενεργεία)) για κάθε χρήση.
    Από 1/2/2021 δεν επιτρέπεται η έκδοση πιστοποιητικών εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής σε παλαιότερου τύπου Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) όπως ακαδημαϊκές ταυτότητες και usb obertur , στις οποίες υπήρχε αυτή η δυνατότητα σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, γνωστός ως eIDAS
  • Προηγμένη Ψηφιακή Υπογραφή Class B: Υπογραφές που αποθηκεύονται τοπικά σε υπολογιστή ή σε οποιοδήποτε αποθηκευτικό μέσο. Δυνατότητα έκδοσης έχουν όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ κ.τ.λ. Συμβασιούχοι, Ερευνητές κ.τ.λ.). Η class B χρησιμοποιείται για υπογραφή email ή εγγράφων εντός πανεπιστημίου Πατρών και δεν αντικαθιστά την χειρόγραφη υπογραφή όπως η class A ή η e signature. (Δεν είναι δυνατή η υπογραφή σύμβασης με τον ΕΛΚΕ)

Τύποι Πιστοποιητικών