Η τηλεφωνική συσκευή διαθέτει δέκα προγραμματιζόμενα πλήκτρα, σημειωμένα με πράσινο στο ανωτέρω σχήμα.

 • Το πλήκτρο «Επανάκληση» αφορά στην επανάκληση του τελευταίου καλούμενου αριθμού.
 • Το πλήκτρο «Εναλλαγή ενεργών κλήσεων» αφορά τη διαχείριση δύο ταυτόχρονων κλήσεων, όπου εναλλάσσετε την ενεργή κλήση κάθε φορά. Παράδειγμα: Ενώ έχετε ήδη μία ενεργή κλήση, καλείτε έναν δεύτερο αριθμό. Με την πίεση του πλήκτρου, εναλλάσσετε τον ενεργό συνομιλητή σας. Επίσης μπορείτε να αναλάβετε κλήση που ενώ έχετε προωθήσει προς κάποια άλλη συσκευή, δεν την απαντούν.
 • Το πλήκτρο «Άμεση προώθηση κλήσεων» αφορά την χωρίς όρους μεταφορά των κλήσεων σας σε μία άλλη συσκευή. Αρχικά σηκώνετε το ακουστικό και πατάτε το πλήκτρο και κατόπιν τον αριθμό στον οποίο θα μεταφέρονται οι κλήσεις. Ακούγεται το ηχόσημα επιβεβαίωσης της εντολής. Κατεβάζετε το ακουστικό και η διαδικασία ολοκληρώνεται. Η ακύρωση της εντολής γίνεται με την πίεση του ίδιου πλήκτρου ή πληκτρολογώντας #64 .
 • Το πλήκτρο «Έμμεση προώθηση κλήσεων» (μόνο για ψηφιακές συνδέσεις με συσκευή msn) αφορά την μεταφορά κλήσης προς την συσκευή fax. Σε περίπτωση που ο χρήστης πραγματοποιήσει άμεση εκτροπή κλήσεων, όταν την ακυρώσει, πρέπει να πατήσει το κουμπί της έμμεσης εκτροπής κλήσεων ώστε κάποια κλήση fax να προωθηθεί προς την συσκευή fax.
 • Η πίεση του πλήκτρου «Αναπάντητες εξωτερικές κλήσεις» παρουσιάζει τις εξωτερικές κλήσεις που δεν έχουν απαντηθεί από τη συσκευή.
 • Η πίεση του πλήκτρου «Αναπάντητες εσωτερικές κλήσεις – Voice mail» παρουσιάζει τις αναπάντητες εσωτερικές κλήσεις καθώς επίσης και τα μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου (εάν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία για τη συγκεκριμένη σύνδεση).
 • Το πλήκτρο «Προσωπικό ευρετήριο» χρησιμοποιείται αφ’ενός για τον προγραμματισμό του προσωπικού ευρετηρίου και αφ’ετέρου για την κλήση αριθμών από αυτό.

Επίσης, η συσκευή διαθέτει πέντε σταθερά πλήκτρα, τα οποία αντιστοιχούν στις λειτουργίες που εκτελούνται συχνότερα και είναι τα παρακάτω:

 • Για την αύξηση ή μείωση της έντασης κουδουνίσματος αρχικά πατάτε το πλήκτρο  , κατόπιν το πλήκτρο  και μετά τον κωδικό της συσκευής. Ο αρχικός κωδικός είναι ο «0000». Στην οθόνη παρουσιάζεται το μήνυμα «Program Melody». Με τα πλήκτρα + καιαυξάνει ή μειώνεται η ένταση του κουδουνίσματος.
 • Για την αλλαγή του ήχου κουδουνίσματος πατάτε το πλήκτρο , όταν είστε στην κατάσταση «Program Melody». Με συνεχόμενη πίεση εναλλάσσονται οι διαθέσιμοι ήχοι.

Επιπλέον δυνατότητες

 • Προσωπικό ευρετήριο. Το πλήκτρο «Προσωπικό ευρετήριο» χρησιμοποιείται αφ’ενός για τον προγραμματισμό του προσωπικού ευρετηρίου και αφ’ετέρου για την κλήση αριθμών από αυτό. Για τον προγραμματισμό ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
  • Αρχικά πιέζετε το πλήκτρο , στη συνέχεια το πλήκτρο  και μετά το πλήκτρο .
  • Στη συνέχεια πληκτρολογείτε τον κωδικό της συσκευής. Ο αρχικός κωδικός είναι ο «0000».
  • Πιέζετε το πλήκτρο , μετά το πλήκτρο  και τον αριθμό που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε. Εάν είναι εξωτερική κλήση, μην ξεχάσετε να πληκτρολογείστε αρχικά το 0. Πατάτε το πλήκτρο ΟΚ.
  • Στη συνέχεια πιέζετε το πλήκτρο «Προσωπικό ευρετήριο» και ένα από τα πλήκτρα 1 έως 0 του αριθμητικού πληκτρολογίου στο οποίο θέλετε να αποθηκευθεί ο αριθμός αυτός.
  • Ολοκληρώνετε τη διαδικασία με το κατέβασμα του ακουστικού.
   • Για να καλέσετε έναν από τους αποθηκευμένους αριθμούς στο προσωπικό ευρετήριο, πατάτε αρχικά το πλήκτρο «Προσωπικό ευρετήριο» και μετά το πλήκτρο του πληκτρολογίου στο οποίο προγραμματίσατε τον αριθμό αυτό.
   • Για να διαγράψετε απλά αποθηκεύετε σε μία θέση που ήδη περιέχει αριθμό.

 

 • Αναπάντητες εξωτερικές κλήσεις. Όταν υπάρχουν αναπάντητες εξωτερικές κλήσεις εμφανίζεται αναμμένη η κόκκινη φωτεινή ένδειξη δίπλα στο πλήκτρο «Αναπάντητες εξωτερικές κλήσεις». Η πίεση του πλήκτρου «Αναπάντητες εξωτερικές κλήσεις» παρουσιάζει τις εξωτερικές κλήσεις που δεν έχουν απαντηθεί από τη συσκευή. Στην οθόνη παρουσιάζεται η τελευταία αναπάντητη εξωτερική κλήση. Με την πίεση του πλήκτρου  παρουσιάζεται η προηγούμενη αναπάντητη κλήση κ.ο.κ. Με την πίεση του πλήκτρου  εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα της κάθε αναπάντητης κλήσης. Η κλήση του αριθμού πραγματοποιείται με πίεση του πλήκτρου . Με το πλήκτρο  διαγράφονται οι αναπάντητες κλήσεις.
 • Αναπάντητες εσωτερικές κλήσεις – Μηνύματα Φωνητικού Ταχυδρομείου.
  • Όταν υπάρχουν αναπάντητες εσωτερικές κλήσεις εμφανίζεται αναμμένη η κόκκινη φωτεινή ένδειξη δίπλα στο πλήκτρο «Voice mail».
  • Όταν υπάρχουν μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου και αναπάντητες εσωτερικές κλήσεις αναβοσβήνει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη δίπλα στο πλήκτρο «Voice mail» και η πράσινη λυχνία ένδειξης παρουσίας μηνυμάτων.
  • Η πίεση του πλήκτρου «Voice mail» παρουσιάζει τον αριθμό των νέων μηνυμάτων (φωνητικά και εσωτερικές αναπάντητες κλήσεις).
  • Με πίεση του πλήκτρου  εμφανίζεται ο αριθμός των μηνυμάτων φωνής.
  • Με πίεση του πλήκτρου  πραγματοποιείται η είσοδος στη υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου (εάν έχει ενεργοποιηθεί για την συγκεκριμένη σύνδεση).
  • Με πίεση του πλήκτρου  εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων εσωτερικών κλήσεων.
  • Με πίεση του πλήκτρου  εμφανίζονται οι εσωτερικές αναπάντητες κλήσεις. Εάν είναι περισσότερες από μία με πίεση του πλήκτρου   εμφανίζονται όλες οι κλήσεις. Με την πίεση του πλήκτρου  εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα της κάθε αναπάντητης κλήσης. Η κλήση του αριθμού πραγματοποιείται με πίεση του πλήκτρου . Με το πλήκτρο  διαγράφονται οι αναπάντητες κλήσεις.
 • Αυτόματη επανάκληση. Μπορείτε να ζητήσετε την αυτόματη επανάκληση, όταν ο εσωτερικός συνδρομητής που καλείτε είναι κατειλημμένος:
  • Πληκτρολογείτε τον κωδικό της λειτουργίας «Αίτηση επανάκλησης». Στο τηλεφωνικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, αυτός είναι ο αριθμός 5.
  • Κατεβάζετε το ακουστικό σας. Όταν ο καλούμενος συνδρομητής κατεβάσει το ακουστικό του, ειδοποιείται για την κλήση με ηχόσημα από το κέντρο. Όταν σηκώσει το ακουστικό του, ειδοποιείστε εσείς με ηχόσημα.
 • DTMF tones. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η αποστολή πολυσυχνοτήτων – DTMF tones (π.χ. σε φωνητική υπηρεσία ή αυτόματο τηλεφωνικό κέντρο) κατά τη συνομιλία, πληκτρολογείτε τον κωδικό της λειτουργίας «Αποστολή τόνων». Στο τηλεφωνικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, αυτός είναι ο συνδυασμός *65. Η λειτουργία ακυρώνεται αυτόματα στο τέλος της επικοινωνίας.
 • Προσωπικός κωδικός. Η συσκευή έχει αρχικά προγραμματισμένο τον προσωπικό κωδικό «0000». Για να αλλάξετε τον προσωπικό σας κωδικό, πληκτρολογήστε τον κωδικό #66. Στη συνέχεια, πληκτρολογείτε τον κωδικό σας και στη συνέχεια τον νέο κωδικό.
 • Κλείδωμα συσκευής. Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας, ώστε να απαγορεύσετε οποιαδήποτε εξωτερική επικοινωνία καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή του προγραμματισμού της συσκευής σας. Πληκτρολογείτε τον κωδικό #60. Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, πληκτρολογείτε τον κωδικό #60 και κατόπιν τον προσωπικό σας κωδικό.
 • Σίγαση συσκευής. Για να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα της τηλεφωνικής συσκευής σηκώνετε το ακουστικό και πληκτρολογείτε #99. Ακούγεται το ηχόσημα επιβεβαίωσης της εντολής. Κατεβάζετε το ακουστικό και η διαδικασία ολοκληρώνεται. Η επαναφορά της λειτουργίας πραγματοποιείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
 • Εκτροπή κλήσης (Άμεση). Για να ενεργοποιήσετε εκτροπή κλήσης σε επιθυμητό «αριθμό τηλεφώνου» άμεσα, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, σηκώνετε το ακουστικό και πληκτρολογείτε *60 «αριθμό τηλεφώνου». Ακούγεται το ηχόσημα επιβεβαίωσης της εντολής. Κατεβάζετε το ακουστικό και η διαδικασία ολοκληρώνεται.. Η εκτροπή μπορεί να απενεργοποιηθεί πληκτρολογώντας #64.
 • Εκτροπή κλήσης (Έμμεση). Για να ενεργοποιήσετε έμμεση εκτροπή κλήσης στην συσκευή fax (μόνο για συνδέσεις που έχουν συσκευή msn) σηκώνετε το ακουστικό και πληκτρολογείτε *62. Ακούγεται το ηχόσημα επιβεβαίωσης της εντολής. Κατεβάζετε το ακουστικό και η διαδικασία ολοκληρώνεται.
 • Τριμερής επικοινωνία. Ενώ μιλάτε με έναν συνδρομητή (εσωτερικό ή εξωτερικό) μπορείτε να προσθέσετε στην επικοινωνία και δεύτερο συνδρομητή πληκτρολογώντας τον αριθμό του και στη συνέχεια αφού απαντήσει πιέζοντας το πλήκτρο 3.
 • Απάντηση κλήσης άλλης συσκευής (μόνο σε ομάδες συσκευών). Εάν κτυπάει κάποια συσκευή, μπορείτε να απαντήσετε την κλήση από κάποια άλλη συσκευή που ανήκει στην ίδια ομάδα πληκτρολογώντας *80.