Επιλέξτε Υπηρεσία:

Επιλεξτε την Ιδιότητά σας:

Ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader DC

Έλεγχος ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής στον Adobe Reader DC

Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε περιβάλλον MAC OS

Αίτηση και δημιουργία πιστοποιητικού εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής

Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (2 Factor Authentication – 2FA) – Harica

Υπογραφή εγγράφου με χρήση της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υπογραφής μέσω Adobe Reader DC

Παραμετροποίηση του Adobe Reader DC για ψηφιακή υπογραφή εγγράφων

Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf εγγράφων με Safnet USB σε περιβάλλον MAC OS

Ενεργοποίηση ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (2 Factor Authentication – 2FA) – ΚΣΗΔΕ

Οδηγίες εγκατάστασης Aegis Authenticator